ENGLISH | JAPANESE

Member

Research members

Fujio Toriumi (The University of Tokyo)

Michimasa Inaba (Hiroshima City University)

Hirotaka Osawa (University of Tsukuba)

Daisuke Katagami (Tokyo Polytechnic University)

Hitoshi Matsubara (Future University Hakodate)

Kano Yoshinobu (Shizuoka University)

Takashi Otsuki (Yamagata University)

Atom Sonoda (The University of Tokyo)

Shun Minowa (Shizuoka Univeristy)

Claus Aranha

 

Secretariat

Hirotaka Osawa hai 「+」labsec「@」iit.tsukuba.ac.jp