ENGLISH | JAPANESE

Member

Research members

Fujio Toriumi (The University of Tokyo)

Michimasa Inaba (Hiroshima City University)

Hirotaka Osawa (University of Tsukuba)

Daisuke Katagami (Tokyo Polytechnic University)

Kosuke Shinoda (The University of Electro-Communications)

Kengo Kajiwara (The University of Tokyo)

Hitoshi Matsubara (Future University Hakodate)

Kano Yoshinobu (Shizuoka University)